Стратегия на ФМИ

На свое заседание от 28 януари 2013 г. Факултетният съвет на ФМИ прие разработената в рамките на проект "Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика  на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”” стратегия за насърчаване на докторантите и младите учени във ФМИ.