Изисквания за участие

Всеки участник в проекта може да изпрати конкретно предложение по емайла до ръководителя на проекта за поканване на чуждестранни експерти за командироване до България за участие в дейности по проекта. Това предложение трябва да бъде изпратено поне два месеца преди планираното посещение, и трябва да съдържа примерна програма на планираните дейности.