Очаквани резултати

 

 • 30 включени докторанти.
 • 20 включени постдокранти и млади учени.
 • Всеки представител на целевата група да е посетил поне 4 курса.
 • Всеки представител на целевата група успешно да е завършил поне 3 курса.
 • Положително атестиране на 90% от всички представители на целевата група.
 • 50 публикации в авторитетни издания.
 • 20 цитирания на трудове на представители от целевата група.
 • 5 успешно защитени дисертации на докторанти, преминали обучение в проекта.
 • Уеб страницата на проекта е реализирана в срок и е актуална.
 • Разработени 20 нови курса за докторанти и млади учени.
 • Проведени 40 курса за обогатяване на индивидуалните програми на докторантите и повишаване на квалификацията на пост-докторанти и млади учени.
 • 16 проведени семинара за докторанти и млади учени.
 • 200 участия на представители от целевата група в проведените семинари.
 • 50 изнесени доклади и съобщения от докторанти и млади учени на семинарите.
 • 50 изнесени доклади и съобщения на международни форуми.
 • Организирана една лятна школа.
 • Организирана една зимна школа.
 • Участие на 5 представители на целевата група в международни школи.
 • Проведени консултации: 80 часа с вътрешни експерти и 40 часа с външни.
 • Закупени 1 сървър и 20 таблета.
 • Интегрирана система за подпомагане на обучението и обмена на знания.
 • Онлайн библиотека с 150 публикации на целевата група.
 • Организирани 50 краткосрочни специализации и визити.
 • Участие на целевата група в 2 международни и 2 бизнес проекта.
 • Организиране на 2 докторантски конференции.
 • Организиране на 2 пъти на „Дни на младия учен математик и информатик”.