Курсове

На докторантите, постдокторантите и младите учени се предлагат възможности за участие в 40 провеждани курса за обучение в областта на математиката и информатиката с участието на водещи експерти и прилагане на иновативни форми на обучение.

както и такива, организирани от външни институции