Технологични средства

По договор № BG051PO001-3.3.06-0052 са закупени 20 таблета, които могат да бъдат заемани за извършване на научни изследвания или при участие в събития от докторантите, постдокторантите и младите учени, както и при организиране на семинари и курсове с тяхно участие. Таблетите мога да бъдат заемани от кабинет 203. Запитвания за наличност към момента на таблети можете да отправяте към Стефка Близнева (blizneva {at} fmi.uni-sofia.bg).