Дейности

 
1.1. Процедури и критерии
1.2. Стратегия за качеството на обучение
1.3. Научни планове и програми за обучение
1.4. Създаване на учебни курсове
1.5. Провеждане на специализирани курсове

2.1. Организиране на целогодишно действащ семинар
2.2. Участие в научни и учебни школи
2.3. Специализирани консултации с експерти

3.1. Достъп до научни бази от данни
3.2. Осигуряване на хардуер и софтуер
3.3. Интегрирана с-ма за обучение и обмен
3.4. Онлайн библиотека

4.1. Краткосрочни визити и обмяна на опит
4.2. Участие в международни проекти
4.3. Участие в бизнес проекти

5.1. Публикации в специализирани издания
5.2. Участие на семинари и форуми
5.3. Докторантски конференции
5.4. Организиране на „Дни на младия учен”
5.5. Уеб сайт на проекта