Контакти

Проф. д-р Красен Стефанов - ръководител на проекта, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Стефка Близнева - администратор на проекта, blizneva@fmi.uni-sofia.bg