Цели и задачи на проекта

 

Обща цел: Катализиране, развиване и утвърждаване в национален и Европейски мащаб на научния капацитет на ново поколение учени във ФМИ на СУ в областта на математиката, информатиката и компютърните науки в лицето на докторанти, постдокторанти и млади учени и интегриране на научната им дейност в Европейското изследователско пространство и към изискванията на обществото.

Специфични цели:

  1. Обучение на нова генерация математици и информатици, отчитайки опита на водещи Европейски университети в тази област и с цел засилване на приложението на научните резултати в бизнес практиката и обществото.
  2. Ускоряване на научното израстване на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ. 
  3. Усъвършенстване на научно-изследователската среда за работа на докторанти, постдокторанти и млади учени. 
  4. Разкриване на нови възможности за съвместна работа на докторанти, постдокторанти и младите учени от ФМИ с водещи учени и изследователски институции в обединена Европа в областта на математиката и информатиката. 
  5. Засилване на публичността на постигнатите научни резултати, подпомагане на публикационна активност и участия в съвременни научни форуми.