Научна литература

Закупената по договора № BG051PO001-3.3.06-0052 научна литература е на разположение на всички докторанти, постдокторанти и млади учени.
Книгите мога да бъдат заемани от кабинет 203. Запитвания за наличността на книгите можете да отправяте към Стефка Близнева (blizneva {at} fmi.uni-sofia.bg).