Изисквания за задължителен елемент в статията

 
Участниците, които получават подкрепа по настоящия проект следва да изкажат благодарност в статията както следва
За статии на български език:
Благодарности: Изследването е осъществено с помощта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, договор № BG051PO001-3.3.06 - 0052 (2012-2014).
За статии на английски език:
Acknowledgements: This work was supported by the European Social Fund through the Human Resource Development Operational Programme under contract BG051PO001-3.3.06-0052 (2012/2014).