Добре дошли

 
на сайта на проекта
"Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика  на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”"

На 4 октомври 2012 г. във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” стартира двугодишен проект за подпомагане на докторанти, постдокторанти и млади учени. 

Проектът се осъществява по договор № BG051PO001-3.3.06-0052с МОМН  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Той предоставя възможност на докторантите, постдокторантите и младите учени от ФМИ да повишават своята квалификация, работейки съвместно с български и чужди експерти.

Целта е формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ.